воскресенье, 27 января 2013 г.

Ազգային խաղեր


Ծիտը քարին 2

Խաղացողները վիճակ են գցում և վերջին մնացողին կոչում են կանչող: Խումբը ցրվում է խաղավայրի զանազան կողմերը, իսկ կանչողը կանգնում է կենտրոնում ու կանչում է.
            -Ծիտը քարի¯ն:
Խաղացողները երբ լսում  են այս բառերը մի- մի քար են գտնում և վրան մեկ կամ երկու ոտքով կանգնում: Կանչողն աշխատում է նրանց խփել դեռ քարերի վրա չկանգնած: Չխփվածները քարերի վրա կանգնելուց հետո սկսում են իրենց կանգնած քարից տեղափոխվել ուրիշ քարի վրա, այնպես որ կանչողի համար հնարավորություն ստեղծվի նրանց խփելու:
Ում որ կանչողը խփում է նա դառնում է  կանչող, իսկ նախկին կանչողը մտնում է խմբի մեջ:

Մածուն ծախեմ

Գլխավորապես խաղում են աղջիկները սենյակում: Ամեն մեկը սենյակի մի անկյունն է բռնում, իսկ այն մեկը որ անկյունից զուրկ է սրան նրան ասում է.
- Մածուն ծախեմ, ով կուզի:
- Ես չեմ ուզեր, այսինչը կուզի:
Այս միջոցին սա և անվանված անձը փոխանակում են իրենց տեղերը:
Մածուն ծախողն աշխատում է շտապել և դրանցից մեկի անկյունը գրավել:

Խաշիլ ճաշ

10 և ավելի հոգով կիսաշրջան են կազմում  երեխաները, որոնցից առաջինը մայր է կոչվում: Մեկը թռչուն դառնալով նստում է կիսաշրջանի մեջտեղում ,և հողի վրա զանազան նկարներ է ձևացնում: Կիսաշրջանը մոր առաջնորդությամբ պտտվում է նրա շուրջը: Մայրը թռչունին հարցնում է.
- Ա¯յ թռչուն, ա¯յ թռչուն, էդ իունչ ես եփում:
- Խաշիլփափա, - պատասխանում է թռչունը:
- Ուում համար
- Իմ ճուտերի:
- Կտաս իմ ճուտերին:
- Չեմ տա, խի կուտամ, թե քաջ են է թող իրենք վերցնեն:
Այս խոսքի վրա մայրը կամ ճուտերից մեկը աշխատում է թռչունին խփել և անպայման վայր գցել, ու հաջողվելու դեպքում խփողն ու խփվողը դերերը փոխում են, իսկ եթե ոչ է շարունակում են խաղալ այնքան ժամանակ, մինչև որ հաջողեցնում են:

ØáõÏÝ áõ ϳïáõÝ

ʳÕáõÙ »Ý 20-25 Ñáգáí: ºñ»Ë³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ ÁÝïñíáõÙ ¿ ÙáõÏ, ÙÛáõëÁ` ϳïáõ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ó»éù-Ó»éùÇ µéÝ³Í ßñç³Ý  »Ý ϳ½ÙáõÙ, ÙáõÏÁ í³½áõÙ ¿ ßñç³ÝÇ ßáõñçÁ` ϳïíÇó ÷³Ëã»Éáí: ºñ»Ë³Ý»ñÁ  ûգÝáõÙ »Ý ÙÏÝÇÏÇÝ, áñå»ë½Ç ÙïÝÇ ßñç³ÝÇ Ù»ç, áñ ϳïáõÝ ãϳñáճݳ µéÝ»É Ýñ³Ý: ºñµ µéÝáõÙ ¿, áõñÇß ½áõÛգ ¿ ¹³éÝáõÙ ÙáõÏ áõ ϳïáõ:  
ØáõÏ-ϳïáõ

ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ó»éù-Ó»éùÇ  ïí³Í ßñç³Ý »Ý ϳ½ÙáõÙ` ݳ˳å»ë Ù»ÏÇÝ` ÙáõÏ, ÙÛáõëÇÝ Ï³ïáõ Ý߳ݳϻÉáí: ØáõÏÁ ¹ñëÇó áñ¨¿ è³ÙÇçáí Ý»ñë ¿  ÙïÝáõÙ ¨ ϳïíÇÝ Ë³µë ï³Éáí` ¹áõñë  ¿ գ³ÉÇë Ù»Ï áõñÇß ï»Õáí, ÇëÏ  ϳïáõÝ Ñ»ï³åݹáõÙ ¿ Ýñ³Ý ¨ ÝáõÛÝ ï»Õ»ñáí ÙïÝ»Éáí áõ ¹áõñë գ³Éáí` ³ß˳ïáõÙ ¿ µéÝ»É Ýñ³Ý ¨ ¹»ñÁ Ýñ³ Ñ»ï ÷áË»É: ´³Ûó »ñµ ÙϳÝÁ ßáõï µéÝ»Éáõ ï»Ýãáí ϳïáõÝ áã û ݳËáñ¹Ç ³Ýó³Í ׳ݳå³ñÑáí ¿ñ ³ÝóÝáõÙ, ³ÛÉ áõñÇß Ã¨³ÙÇçáí, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ý ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ñ ßñç³Ýáõ٠ϳÝգÝ³Í Ù»ÏÁ` ˳ÕÁ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ß³ñáõݳϻÉáí:

¶³ÛÉÝ áõ áã˳ñÁ

ʳճóáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹³éÝáõÙ  ¿ áã˳ñ, ÙÛáõëÁ` գ³ÛÉ: Øݳó³ÍÝ»ñÁ Ó»éù-Ó»éùÇ  µéÝ³Í ßñç³Ý »Ý ϳ½ÙáõÙ »Ý, Çñ»Ýó  Ù»ç »Ý ³éÝáõÙ áã˳ñÇÝ ¨ ³ß˳ïáõÙ Ýñ³Ý å³ßïå³Ý»É գ³ÛÉÇ Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñÇó: ¶³ÛÉÁ, ÙݳÉáí ¹ñëáõÙ,ѳñÓ³ÏáõÙÝ»ñ ¿ñ գáñÍáõÙ ßñç³÷³Ï ϳ½ÙáÕÝ»ñÇ íñ³` ç³Ý³Éáí ˽»É Ó»éù»ñÇ ßÕÃ³Ý ¨ Ý»ñë ÙïÝ»É áã˳ñÇÝ µéÝ»Éáõ: ºñµ գ³ÛÉÇÝ Ñ³çáÕíáõÙ ¿ñ ßñç³÷³ÏÁ áñ¨¿ ï»ÕáõÙ Ïïñ»É, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï áã˳ñÇÝ ÷³ËóÝáõÙ »Ý ßñç³÷³ÏÇó ¹áõñë ¨ գ³ÛÉÇÝ »Ý µéÝáõÙ §÷³ñ³ËÇ Ù»ç¦` Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãï³Éáí ѳëÝ»É áã˳ñÇ »ï¨Çó: ºÃ» գ³ÛÉÇÝ Ñ³çáÕíáõÙ ¿ñ Ý»ñëÇó Ïïñ»É Ý»ñù¨Ç ßÕÃ³Ý ¨ ¹áõñë գ³É, áã˳ñÇÝ ¹³ñÓÛ³É Ý»ñë ¿ÇÝ ³éÝáõÙ ¨ ³Ûëå»ë ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ñ ³ÛÝù³Ý ųٳݳÏ, ÙÇÝ㨠áñ գ³ÛÉÇÝ Ñ³çáÕíáõÙ ¿ñ µéÝ»É áã˳ñÇÝ, áñÇó Ñ»ïá áã˳ñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ñ գ³ÛÉ, ÙÇ áõñÇß Ë³Õ³óáÕ` áã˳ñ:

          ¶áñÍݳáñÍ

ºñ»Ë³Ý»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ  »Ý »ñÏáõ ѳí³ë³ñ ËÙµ»ñÇ (ϳñáÕ  »Ý ÉÇÝ»É ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ¨ ïճݻñÇ  ϳ٠˳éÁ ËÙµ»ñ): ØÇ ËáõÙµÁ ¹³éÝáõÙ  ¿ Ë÷áÕÝ»ñÇ ËáõÙµ, ÙÛáõëÁ` ˳ճóáÕÝ»ñÇ: Ê÷áÕÝ»ñÁ ϳÝգÝáõÙ »Ý Çñ³ñÇó ÙÇ ù³ÝÇ Ù»ïñ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ˳ճóáÕÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ »Ý Ù»ç áõ ëÏëáõÙ »Ý ˳ճÉ: Ê÷áÕÝ»ñÁ Ñ»ñÃáí ÷áñÓáõÙ »Ý գݹ³Ïáí Ë÷»É ˳ճóáÕÝ»ñÇÝ: ²Ù»Ý ³Ýգ³Ù, գݹ³ÏÁ Ù»ÏÇÝ Ïåã»ÉáõÝ å»ë, ˳ճóáÕÁ å»ïù ¿ ¹áõñë գ³ ˳ÕÇó:
ºñµ ˳ÕÇ Ù»ç ÙÝáõÙ ¿ ÙÇ Ù³ëݳÏÇó ¨ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ï³ë ѳßÇíÁ ˳ճÉ, µáÉáñ ˳ճóáÕÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ »Ý` ˳ÕÁ ß³ñáõݳϻÉáõ, ÇëÏ »Ã» ÙÇÝ㨠ï³ë ѳßÇíÁ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³½³ï»É, Çñ»Ýù ¹³éÝáõÙ »Ý Ë÷áÕÝ»ñ, ÇëÏ  Ë÷áÕÝ»ñÁ` ˳ճóáÕÝ»ñ:
                                                       
²ÕçÇÏ ÷³ËóÝáóÇ

ºñ»Ë³Ý»ñÁ ½áõÛգ»ñáí  Çñ³ñ »ï¨Çó ϳÝգÝáõÙ »Ý` ½áõÛգ»ñÇ Ó»éù»ñÝ  í»ñ¨ å³Ñ³Í` ³÷»ñÝ Çñ³ñ Ù»ç: Üñ³ÝóÇó  Ù»ÏÁ, áí ½áõÛգ ãáõÝÇ, գ³ÉÇë ¿ ³é³ç áõ, Ýñ³Ýó ³ñ³Ýùáí ³ÝóÝ»Éáí, µéÝáõÙ ¿ áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ó»éùÇó, »ñÏáõëáí գÝáõÙ  »Ý, ϳÝգÝáõÙ í»ñçáõÙ, ÇëÏ ³ÛÝ Ù³ëݳÏÇóÁ, áõÙ ½áõÛգÇÝ  ï³ÝáõÙ »Ý, գ³ÉÇë ¿ ³é³ç áõ ϳï³ñáõÙ ÝáõÛÝ գáñÍáÕáõÃÛáõÝÁ:
 ºë  µ³ñÓñ »Ù, ¹áõ` ó³Íñ
ʳÕáõÙ »Ý 2-³Ï³Ý Ñáգáí` Ù»Í Ù³ë³Ùµ Ñá•Ý³Í Ù»çù»ñÁ ѳÝգëï³óÝ»Éáõ ѳٳñ: ʳճóáÕÝ»ñÁ ϳÝգÝáõÙ »Ý Ù»çù»ñÝ Çñ³ñ Ïåóñ³Í ¨ »ñÏáõëÇ Ã¨»ñÁ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ ßÕó۳Í: ²Û¹ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ù»ÏÁݹٻç Ïé³Ý³Éáí`  ÙÛáõëÇÝ ³éÝáõÙ ¿ Çñ ߳ɳÏÁ: ޳ɳÏáÕÇ Ñ³ñóáõÙáí Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ:
_î³Ï¹ DZÝã ϳ:
_ì»ñÙ³Ï, Ý»ñùݳÏ:
²å³ ߳ɳÏáÕÝ ¿ñ ѳñóÝáõÙ:
_ìñ»¹ DZÝã ϳ:
_²ëïÕ áõ ÉáõëÝÛ³Ï:
ʳճóáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ϳٳó-ϳٳó ³ñ³գ³óݻɠ ³Û¹ գáñÍáÕáõÃÛáõÝÁ:

²ãùϳåáõÏ

7-20  ˳ճóáÕÝ»ñ Çñ»ÝóÇó  Ù»ÏÇ ³ãù»ñÁ ϳåáõÙ »Ý ¨  ßñç³å³ï»Éáí ëÏëáõÙ ÏëÙûÉ: γåí³ÍÁ  ÓգïáõÙ ¿ñ Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÇÝ µéݻɠ ¨ Çñ ¹»ñÁ Ýñ³ Ñ»ï ÷áË»É:

¼³Ýգ³ÏÇ Ë³Õ

̳éÇó ϳ٠գ»ïÝáõÙ  ³Ùñ³óñ³Í ÷³ÛïÇó »ñÏáõ å³ñ³Ý »Ý ϳåáõÙ, ˳ճóáÕÝ»ñÇó »ñÏáõëÇ ³ãù»ñÁ ÷³Ïáõ٠óßÏÇݳÏáíáõ å³ñ³ÝÝ»ñÁ ï³ÉÇë Ó»éù»ñÁ: ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÇ Ó»éùáõÙ ½³Ýգ³ÏÇÏ ¿ ÉÇÝáõÙ, áñÁ ëÏëáõÙ ¿ ϳٳó-ϳٳó ÍÝգÍÝգ³óÝ»Éáí í³½»É, ÇëÏ ÙÛáõëÁ Ýñ³ »ï¨Çó ¿ ÁÝÏÝáõÙ, áñ ɳËïáí Ë÷Ç:
²Ûë ˳ÕÁ ÙÇßï ÍÇͳջÉÇ ¿  ÉÇÝáõÙ, áñáíÑ»ï¨ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÁ ãï»ëÝ»Éáí` ³Ï³Ù³ ÙÇÙÛ³Ýóáí »Ý ÁÝÏÝáõÙ, ϳ٠û  ɳËï³íáñÁ, ϳñÍ»Éáí, áñ ½³Ýգ³Ï³íáñÁ ѳë»É ¿, ɳËïÁ íñ³ ¿ µ»ñáõÙ, µ³Ûó µáÉáñáíÇÝ  Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÝ áõ ¹³ï³ñÏ  û¹ÇÝ ¿ Ë÷áõÙ:

 ÖÉáÃ

ìÇ׳Ïáí Ù»ÏÁ ϳÝգÝõÙ  ¿ å³ïÇ ³éç¨, Ó»éù»ñÁ Ù»çùÇÝ ï³ÝáõÙ, ÙdzóÝáõÙ: Ø»ÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ä³å: ܳ óßÏÇݳÏáí ϳ٠ӻéùáí ͳÍÏáõÙ ¿  ëñ³ ³ãù»ñÁ: ØÛáõë ˳ճóáÕÝ»ñÁ  »ï¨Çó Ù»Ï-Ù»Ï Ùáï»ÝáõÙ »Ý ¨ Ë÷áõÙ Ýñ³ Ó»éù»ñÇÝ:
ä³åÁ ѳñóÝáõÙ ¿.
_à±í ¿ Ë÷áÕÁ:
ºÃ» գáõß³ÏáõÙ ¿, Ë÷áÕÁ  ϳÝգÝáõÙ ¿ Ýñ³ ï»ÕÁ:
 Î³ñÙÇñ  Ïá׳Ï
ºñ»Ë³Ý»ñÁ ÝëïáõÙ »Ý ³ÃáéÝ»ñÇÝ, Ó»éù»ñÁ Ù»ÏÝáõÙ »Ý ³é³ç` ³÷»ñÝ  Çñ³ñ Ïåóñ³Í: ʳճí³ñÁ Çñ ³÷Ç Ù»ç óùóÝáõÙ ¿ ϳñÙÇñ Ïá׳ÏÁ, Ùáï»ÝáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ÛÇ áõ Ýñ³ ³÷Ç Ù»ç ÙïóÝ»Éáí Çñ Ó»éù»ñÁ`  Ïá׳ÏÁ óùáõÝ գóáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇó Ù»ÏÇ Ó»éù»ñÇ Ù»ç: ÀÝóóùáõ٠ϳñáÕ ¿ áñ¨¿ ˳ջñգ ³ñï³ë³Ý»É: ì»ñç³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ³ëáõÙ ¿.
_ γñÙÇ’ñ Ïá׳Ï, ¹á’õñë ³ñÇ:

     ¶¹³Ï  ÃéóÝ»É

ʳÕáõÙ »Ý 8-10 ÑáգdzÝáó »ñÏáõ ËÙµáí: ÊÙµ»ñÁ ϳÝգÝáõÙ »Ý 50 ù³ÛÉ Çñ³ñÇó Ñ»éáõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ íñ³: ìÇ׳ϳѳÝáõÃÛ³Ùµ ˳ÕÝ ëÏëáÕ ËÙµÇó ÙÇ ÑáգÇ գ³ÉÇë ¿ ÙÛáõë ËÙµÇó Ù»ÏÇ գÉ˳ñÏÁ ѳÝϳñÍ ÃéóÝáõÙ áõ ÷³ËãáõÙª ѳëÝ»Éáõ Çñ ËÙµÇÝ: ¶É˳ñϳï»ñÁ å»ïù ¿ ѳëÝÇ ¨ Ýñ³Ý Ó»éùáí ¹ÇåãÇ ÙÇÝ㨠ï»Õ ѳëÝ»ÉÁ£ ²Û¹ գáñÍáÕáõÃÛ³Ùµ գÉ˳ñÏÝ ³½³ïáõÙ ¿ ¨ ˳ÕÁ ß³ÑáõÙ£ гϳé³Ï ¹»åùáõÙ ÇÝùÁ գ»ñíáõÙ ¿, ÇëÏ ËáõÙµÁ ï³ÝáõÉ ¿ ï³ÉÇ룠 ʳÕÁ í»ñëÏëáõÙ ¿ ß³ÑáÕ ËáõÙµÁ£Ê³ÕÁ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý, ÙÇÝ㨠ËÙµ»ñÇó Ù»ÏÁ գ»ñÇ ÙÛáõëÇ µáÉáñ  ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: 

 Úáà ù³ñ

ʳÕáõÙ »Ý 10-20 Ù³ëݳÏÇó  µ³ÏáõÙ, ¹³ßï»ñáõÙ: гٻٳﳵ³ñ ï³÷³Ï 7 ù³ñ»ñ Çñ³ñ Ùáï »Ý ¹ÝáõÙ: ´³Å³ÝíáõÙ  »Ý »ñÏáõ ËÙµÇ ¨ íÇ׳ϳѳÝáõÃÛ³Ùµ áñáßáõÙª áñ ËáõÙµÝ ¿ ù³ñ»ñÁ ѳí³ùáõÙ£ ØÛáõë ËáõÙµÁ գݹ³Ïáí Ñ»ï³åݹáõÙ ¿ ¨ ³ß˳ïáõÙ ÃáõÛÉ ãï³É, áñ ù³ñ»ñÁ ¹Ý»Ý Çñ³ñ íñ³£ ºÃ» ˳ÕÇ ÁÝóóùáõÙ ÷³ËãáÕ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ϳ٠ÙÇ ù³ÝÇëÁ ã»Ý Ë÷íáõÙ, ³ÛÉ ËáõÛë ï³Éáí գݹ³ÏÇóª ßñç³ÝóáõÙ »Ý ¨ ϳñáÕ³ÝáõÙ »Ý óñí³Í Ûáà ù³ñÁ ß³ñ»É ÙÇÙÛ³Ýó íñ³ áõ ѳßí»É ÙÇÝ㨠7 ÃÇíÁ, ÷³ËãáÕÝ»ñÁ ß³ÑáõÙ »Ý Ù»Ï ÷³É³Ý: ºñµ Ñ»ï³åݹíáÕÁ Ý»ï³Í գݹ³ÏÁ µéÝáõÙ ¿ û¹Ç Ù»çª Ý³Ëù³Ý ¹ñ³ª գ»ïÝÇÝ ¹Çåã»ÉÁ, ³å³ ³Ûë ¹»åùáõÙ գݹ³Ï µéÝáÕ ËáõÙµÁ ß³ÑáõÙ ¿ Ù»Ï ÷³É³Ý:

5 ù³ñ

ʳÕáõÙ »Ý 10 Ñáգáí:
ø³ßáõÙ »Ý ÙÇ գÇÍ, áñÇ  »ñϳñáõÃÛ³Ùµ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ˳ճóáÕ  Çñ ѳٳñ ÙÇ ÷áë ¿ ÷áñáõÙ: ʳճóáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ϳݕÝáõÙ ¿ ÷áë»ñÇ ß³ñùÇ ÙÇ Í³ÛñÇÝ, ¨ ÙÇ áõñÇßÁª ѳϳé³Ï ͳÛñÇÝ: γÝգÝáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÷áùñ գݹ³ÏÁ գÉáñáõÙ  ¿ ÷áë»ñÇ ß³ñùÇ »ñϳñáõÃÛ³Ùµ£  ºñµ գݹ³ÏÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ áñ¨¿ ÷áëÇ Ù»ç, ëñ³ ï»ñÁ í³½áõÙ, í»ñóÝáõÙ ¿ գݹ³ÏÁ ¨ ÷áñÓáõÙ ¹ñ³Ýáí Ë÷»É áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ£ ºÃ» ÏåãáõÙ ¿, ³å³ Ë÷íáÕÇ ÷áëÇ Ù»ç ÙÇ ù³ñ »Ý գóáõÙ: лÝó áñ ˳ճóáÕÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ ÷áëáõ٠ѳí³ùíáõÙ ¿ 5 ù³ñ, Ýñ³ ³ãù»ñÁ ϳåáõÙ »Ý ¨ գݹ³ÏÁ ï³ÝáõÙ »Ý áñ¨¿ ï»Õ å³ÑáõÙ: ºñµ գݹ³ÏÁ å³Ñí³Í ¿,  Ýñ³ ³ãù»ñÁ µ³óáõÙ »Ý ¨ ˳ճóáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý áõ Ù»çùÇÝ Ë÷»Éáí ³ëáõÙ.
_¶éïáõ-գéïáõ, Ó³գ»ñ¹ գïÇ°:
Ê÷áõÙ áõ ³Û¹ µ³é»ñÁ ÏñÏÝáõÙ  »Ý ³ÛÝù³Ý ųٳݳÏ, ÙÇÝ㨠áñ 5 ù³ñ³ï»ñÁ  գïÝáõÙ ¿ գݹ³ÏÁ: ºñµ գݹ³ÏÁ գïÝíáõÙ  ¿, ˳ÕÁ ѳٳñíáõÙ ¿ í»ñç³ó³Í, ¨ ˳ճóáÕÝ»ñÁ ÝáõÛÝ Ï³ñգáí ˳ÕÁ ëÏëáõÙ »Ý ÝáñÇó:

ÊÝáóÇ-ѳñáóÇ

ʳÕáõÙ »Ý ½áõÛգ»ñáí:
Üëï³Í ϳ٠ϳÝգݳ͠ ¹Çñùáí ½áõÛգ»ñÁ ¹»Ùùáí Çñ³ñ »Ý ݳÛáõÙ:  ØÇ Ë³Õ³óáÕÇ »ñÏáõ Ó»éù»ñÇ Ù³ïÝ»ñÁ ѳգóñ³Í »Ý ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ù³ïÝ»ñÇÝ` ³÷Á ³÷ÇÝ Ïå³Í:
_ÊÝáóÇ-ѳñáóÇ, ϳñ³գÁ` Ó»½, óÝÁ` Ù»½:
ϳÙ`  _гñÇ-ѳñÇ ËÝáóÇ,
     Ø»ç¹ µ³ñÇ, ËÝáóÇ,
     àõÝϹ µ³ñ³Ï, ËÝáóÇ, Ø»ç¹ Ï³ñ³գ, ËÝáóÇ:
î»ùëïÁ éÇÃÙÇÏ ³ñï³ë³Ý»Éáí, ³é³çÇÝ »ñ»Ë³Ý ûùíáõÙ ¿ ³é³ç` Ó»éù»ñÁ å³ñ½»Éáí ³é³ç, ÇëÏ »ñÏñոñ¹ »ñ»Ë³Ý ûùíáõÙ ¿ »ï` Ó»éù»ñÁ Ùáï»óÝ»Éáí  ÏñÍùÇÝ: ²å³ »ñÏñáñ¹ »ñ»Ë³Ý ûùíáõÙ ¿ ³é³ç` Ó»éù»ñÁ å³ñ½»Éáí ³é³ç, ÇëÏ ³é³çÇÝ »ñ»Ë³Ý »ï` Ó»éù»ñÁ Ùáï»óÝ»Éáí ÏñÍùÇÝ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий