четверг, 26 августа 2021 г.

Մարզական ընտրությամբ և լրացուցիչ կրթության ծրագիր 2021-2022թ.թ.

 Մարզական ընտրությամբ  և լրացուցիչ գործունեության կառուցվածքը

Մարզական ընտրությամբ գործունեությունը և  լրացուցիչ կրթությունը  ապահովվում է սովորողի՝ մարմնակրթության և  սպորտի մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ:Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մարզական կառույցների պայմանները թույլ են տալիս գործունեություն ծավալել սովորողների  ֆիզիկական կուլտուրայի կարևորագույն ընդունակությունների զարգացման և կատարելագործման համար:
Նպատակը և խնդիրները
Մարզական ընրության խումբը և լրացուցիչ գործունեությունը ներառում է իր մեջ ֆիզիկական զարգացմանը ուղված համալիր ազդեցություն օրգան համակարգի վրա:
Բնականոն կանոնակարգված և ծրագրավորված ֆիզիկական բեռնվածությունը ապահովում է երեխաների մոտ ֆիզիկական կարողությունների զարգացում,մարզախաղերի գործնական պարապունքներին հմտությունների ձևավորումֆիզիկական պատրաստության կողմերի ճանաչում և առողջության ամրապնդում:
Մարմնակրթություն առարկան լուծում է հետևյալ խնդիրները՝
1.Սովորողների առողջության ամրապնդում և ճիշտ կեցվածքի ձևավորում
2.Շարժողական ընդունակությունների /արագաշարժությունուժդիմնացկունությունճկունությունմշակում
3. Տեսական գիտելիքների ձեռք բերում
4.Սովորողների մեջ՝ պատասխանատվությունընկերասիրությունփոխօգնություն և այլ հատկանիշների դաստիարակում 5.Առողջ ապրելակերպի պահպանումը և վնասակար սովորություններից խուսափելը:
5.Ֆիզիկական վարժություններով պարբերաբար պարապելու պահանջմունքի դաստիրակում
Մարզական լրացուցիչ կրթության  յուրաքանչյուր աստիճանում ապահովել մարզվողների համակողմանի զարգացածառողջ ապրելակերպի կանոններին տիրապետողարտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվողմարզական որոշակի արդյունքների հասնելումտավոր եւ ֆիզիկական աշխատունակության բարձրացմանձեւավորված կարողությունները եւ հմտությունները հետագայում կիրառելուառաջին բուժօգնություն ցույց տալուըստ նախասիրությունների ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասնագետների ձեւավորելն էՎերոհիշյալ նպատակի իրականացումը պահանջում է լուծել հետեւյալ խնդիրները.
Առաջին աստիճան
Մարզվողների ներդաշնակ ֆիզիկական զարգացումճիշտ կեցվածքի ձեւավորում եւ առողջության ամրապնդումանձնական հիգիենայիմարմնի կոփման կանոնների ինքնավերահսկում
Առողջ կենսակերպի պահպանումվնասակար սովորություններից խուսափելուֆիզիկական վարժություններով պարապելու պահանջի դաստիարակում
Մարզական լրացուցիչ կրթությունը իրականացվում էուսուցումամրապնդումհմտեցումկատարելագործում փուլերով
 Մարմնամարզություն
Շարային վարժություններ շարային հրահանգներշարափոխումներբացազատումներ եւ խտացումդարձումներշարային քայլքդանդաղ վազք.
Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ - հիմնական դրություններ եւ շարափոխումներկեցվածքի ձեւավորման վարժություններԸԶՎ համալիրներառանց առարկաների եւ առարականերով / մարզագույքգնդակներօղակներմարզափայտերդրոշակներկցագնդերցատկապարաններ եւ այլն /
Երկրորդ աստիճան
Շարժողական ընդունակություններիարագաշարժությանուժիդիմացկանությանճկունությանճարպկությանկոորդինացիայիշարժումների ճշգրտության մշակում
Մարզվողների մեջ պատասխանատվությանբարոյականությանհաստատակամությանփոխօգնությանհանդուրժողականությանընկերասիրության դաստիարակում
 Մարմնամարզություն
 Մագլցման վարժություններ - մագլցում մարզապատի վրայովձեռքերի եւ ոտքերի տեղափոխումմագլցում թեք մարզանստարանին ձեռքերի ձգումովպարանի մագլցումոտքերի օգնությամբ:
կանգ մեկ ոտքի վրամարզանստարանինքայլք մարզանստարանինդարձումներ ձեռքերի տարբեր դիրքերովՀավասարակշռության գերանին քայլքկից քայլերկքանստած դրությունիցկքանիստ մեկ ոտքի վրա:
Երրորդ աստիճան
Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտիօլիմպիական շարժման վերաբերյալ գիտելիքների ձեռք բերում եւ դրանց կիրառման հմտությունը առօրյայումնախընտրած մարզաձեւում մարզական հաջողությոնների հասնելու կայուն հիմքի ստեղծում
Սեփական օրգանիզմի հնարավորությունների ճիշտ գնաւհատում եւ կողմնորոշումը ֆիզիկական կուլտուրայիսպորտի բնագավառում
 Մարմնամարզություն
Ակրոբատիկական վարժություններ - կքանիստ դրությունից գլորում / առաջ եւ հետ /, գլուխկոնծի / առաջ եւ հետ /, կանգ թիակների վրածնկները ծալած եւ ոտնաթաթերը ձգված դեպի վերՄեջքին պառկած կամուրջ / մարզչի օգնությամբ / եւ ինքնուրույնկանգ ձեռքերի վրա / մարզչի օգնությամբ /:
Հենացատկեր - մարմնամարզական այծիկի վրայով ձեռքերի հրումով վերցատկձեռքերի հրումով հենացատկ ոտքերը զատած,ծնկները ծալածվայրէջք հենում կքանիստ դրություն ընդունելովցատկեր բատուտինհամալիր վարժություններ զուգափայտին:
Չորրորդ աստիճան
Մարզական լրացուցիչ կրթությունը իրականացվում է, ուսուցում, ամրապնդում, հմտեցում, կատարելագործում փուլերով
 Մարմնամարզություն
Կախեր եւ հենումներ - կախեր եւ հենումներ մարզապատինպտտաձողինկախ դրությունից ծնկների ծալում եւ ուղղումոտքերի 90 աստիճանի պահումկախ թափերձգումներ:
Տեղաշարժ կախ դրությունիցձեռքերի հաջորդաբար փոփոխմամբվերելք հենման ուժով պտտաձողինհամալիր վարժություններ օղակներինքայլք ռիթմի զգացումով երաշտությամբգեղարվեստական ​​մարմնամարզության վարժություններ օղակներովժապավեններովգնդակներովգուրզերովցատկապարաններով, / աղջիկներ / ռիթմիկ մարմնամարզական վարժություններ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий