воскресенье, 27 января 2013 г.

1-4 դասարանների ֆիզիկական կուլտուրայի ուսւոմնական ծրագիրN
Ìñ³·ñÇ  µ³ÅÇÝÝ»ñ
1¹³ë.
2¹³ë.
3¹³ë.
4¹³ë.
1
¶Çï. ÑÇÙáõÝùÝ»ñ /ï»ë³Ï³Ý/
6 Å.
6 Å.
6 Å.
6 Å.
2
Þ³ñų˳ջñ 
32 Å.
30 Å.
28 Å.
26 Å.
3
سñÙݳٳñ½³Ï³Ý  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ
24 Å.
26 Å.
28 Å.
30 Å.
4
²ÃÉ»ïÇϳϳݠ  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ
22 Å.
22 Å.
24 Å.
28 Å.
5
ÀÝïñáíÇ /ÉáÕ,ß³ËÙ³ï,áõÅ. å³ïñ./
22 Å.
22 Å.
22 Å.
22 Å.
6
²é³çÇÝ  ¹³ë³ñ³Ý  /108 ųÙ/

1.¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ  ÑÇÙáõÝùÝ»ñ /6Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – ýǽÇϳϳݠ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃ۳ݠ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ  ³éáÕçáõÃ۳ݠ ѳٳñ, ³ÝÓݳϳݠ ÑǷǻݳÛÇ, ³Ýíï³Ý·áõÃ۳ݠ å³Ñå³ÝáõÙÁ  ýǽÏáõÉïáõñ³ÛÇ  ¹³ë»ñÇÝ: ì³½ùÁ, ó³ïÏ»ñÁ  ¨  ÉáÕÁ  ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý Ï³ñ¨áñ  ÙÇçáó:
ÊݹÇñÝ»ñÁ - ²ß³Ï»ñïÇ  ³¹³åï³óáõÙÁ  ¹åñáó³Ï³Ý  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, ýǽÇϳϳݠ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ  ³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý  ϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýáí  ½µ³Õí»Éáõ  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ó¨»ñÁ  ¨  ¹ñ³Ýó  ϳï³ñٳݠ ³Ýíï³Ý·áõÃ۳ݠ ³å³ÑáíáõÙÁ:
2.Þ³ñų˳ջñ / ²½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ /32 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – ì³½ùÇ  áõݳÏáõÃ۳ݠ ³Ùñ³åݹٳݠ ˳ջñ, ó³ïÏ»ñÇ  áõݳÏáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳݠ ˳ջñ, Ý»ïáõÙÝ»ñÇ  áõݳÏáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳݠ ˳ջñ, ·Ý¹³ÏÇ  í³ñ»Éáõ  ¨  ÷á˳Ýó»Éáõ  áõݳÏáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳݠ ˳ջñ, ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ  Ùß³ÏáÕ  ˳ջñ:
ÊݹÇñÝ»ñÁ – ì³½ùÇ, ó³ïÏ»ñÇ, ·Ý¹³ÏÇ, í³ñáõÙÝ»ñÇ, ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñÇ  ¨  Ý»ïáõÙÝ»ñÇ  ³Ùñ³åݹáõÙ, ÷áËû·ÝáõÃ۳ݠ ѳٳ·áñͳÏóáõÃ۳ݠ ¨  ÏáÕÙÝáñáßٳݠ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:


           3.سñÙݳٳñ½³Ï³Ý  í³ñÅ. /24 Å./
 ´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – Þ³ñù, ÙdzëÛáõÝ  ß³ñùáí  ù³ÛÉù, Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ – ß³ñí»É, ù³ÛÉáí  Ù³ñß, ϳݷ³é: Àݹ³Ýáõñ  ½³ñ·³óÝáÕ  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  ³é³Ýó  Ù³ñ½³·áõÛùÇ, ßÝã³é³Ï³Ý  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ: гí³ë³ñ³ÏßéáõÃ۳ݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³ÛÉù  ·ÍÇ  ϳ٠ Ù³ñ½³Ýëï³ñ³ÝÇ  íñ³Ûáí  Ó»éù»ñÇ  ï³ñµ»ñ  ¹Çñù»ñáí: ²Ïéáµ³ïÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·ÉáñáõÙ  ÏáÕù»ñ  /³ç, Ó³Ë/  ¨  ³é³ç  Ïù³Ýëï³Í ¹ÇñùÇó: èÇÃÙÇ  ½·³óáÕáõÃ۳ݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³ÛÉù, ó³ïÏ, ¹á÷ÛáõÝ  »ñ³ÅßïáõÃ۳ݠ ï³Ïï»ñÇ Ý»ïùá: 
ÊݹÇñÝ»ñÁ – Þ³ñ³ÛÇÝ  Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ  ϳï³ñáõÙ, ·ÉáñáõÙÝ»ñÇ  ϳï³ñáõÙ, ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃ۳ݠ å³Ñå³Ý»Éáõ  ¨  éÇÃÙÇ  ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, ×Çßï  Ï»óí³Íù:
4.²ÃÉ»ïÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  /22 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – ø³ÛÉù áïݳóûñÇÝ, Ïù³Ýëï³Í: ¸³Ý¹³Õ  í³½ù: ò³ïϳå³ñ³Ýáí  ó³ïÏ»ñ, Ù»Ï áïùÇ ÑñáõÙáí  ó³ïÏ»ñ: Ü»ïáõÙÝ»ñ  ÷áùñ  ·Ý¹³Ïáí  Ý߳ݳϻïÇÝ: 
ÊݹÇñÝ»ñÁ – ø³ÛÉùÇ ¨  í³½ùÇ Ï»óí³ÍùÇ  Ó¨³íáñáõÙ: гٳӳÛÝ»óí³Í ß³ñÅáõÙÝ»ñ  ¨  ï³ñ³ÍáõÃ۳ݠ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ: ²ñ³·³ß³ñÅáõÃ۳ݠ ¨  ׳ñåÏáõÃ۳ݠ Ùß³ÏáõÙ:


          ºñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý  /108 ųÙ/

1.¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ  ÑÇÙáõÝùÝ»ñ /6Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – ýǽÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ   Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ  ³éáÕçáõÃ۳ݠ ѳٳñ, ³é³íáï۳ݠ Ù³ñÙݳٳñ½áõÃ۳ݠ ϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, ³Ýíï³Ý·áõÃ۳ݠ å³Ñå³ÝáõÙÁ  ýǽÏáõÉïáõñ³ÛÇ  ¹³ë»ñÇÝ: úÉÇÙådzϳݠ ˳ջñ  ¨  ¹ñ³Ýó  ͳ·áõÙÁ:
ÊݹÇñÝ»ñÁ - ¶Çï»ÉÇùÝ»ñ  ýǽÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑǷǻݳÛÇ  ϳÝáÝÝ»ñÇ  í»ñ³µ»ñ۳ɠ ýǽÇϳϳݠ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ  ³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý  ϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýáí  ½µ³Õí»Éáõ  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ó¨»ñÁ  Ù³ñÙÝÇ  Ïá÷ٳݠ ÙÇçáóÝ»ñÁ:
2.Þ³ñų˳ջñ / ²½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ /30 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ –¸ÇåáõÏáõÃÛáõÝÁ  ½³ñ·³óÝáÕ  ˳ջñ, ó³ïÏ»ñÇ  áõݳÏáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳݠ ˳ջñ, Ïáñ¹Çݳódzݠ /ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ/ Ùß³ÏáÕ  ˳ջñ  ·Ý¹³ÏÇ  í³ñ»Éáõ  ¨  ÷á˳Ýó»Éáõ  áõݳÏáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳݠ ˳ջñ, ÷áËû·ÝáõÃ۳ݠ ¨  ÁÝÏ»ñ³ëÇñáõÃ۳ݠ ¹³ëïdzñ³ÏáõÙ:
ÊݹÇñÝ»ñÁ – üǽÇÏ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ  Ó¨³íáñáõÙ /áõÅ, ׳ñåÏáõÃÛáõÝ, ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ, ³ñ³·³ß³ñÅáõÃÛáõÝ,¹ÇÙ³óϳÝáõÃÛáõÝ/, ÇÝùݳíëï³ÑáõÃÛáõÝ  ¨  ÑÙ³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ:
3.سñÙݳٳñ½³Ï³Ý  í³ñÅ. /26 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – ¼áõÛ·»ñáí, »éÛ³ÏÝ»ñáí  ß³ñ³÷áËáõÙÝ»ñ, ¹³ñÓáõÙÝ»ñ /³ç,Ó³Ë,Ñ»ï/: Àݹ³Ýáõñ  ½³ñ·³óÝáÕ  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ѳٳÉÇñ  Ù³ñ½³·áõÛùÇ  ÙÇçáóáí, ßÝã³é³Ï³Ý  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ: гí³ë³ñ³ÏßéáõÃ۳ݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ: λóí³ÍùÇ  ×Çßï  Ó¨³íáñٳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, ßí»¹³Ï³Ý  å³ïÇÝ  Ù³·ÉóáõÙ:²Ïéáµ³ïÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·ÉáñáõÙ  ÏáÕù»ñ  /³ç, Ó³Ë/  ¨  ³é³ç  Ïù³Ýëï³Í ¹ÇñùÇó: èÇÃÙÇÏ  Ù³ñÙݳٳñ½áõÃÛáõÝ, ÏÇó  ù³ÛÉ»ñ:  
ÊݹÇñÝ»ñÁ – Þ³ñ³ÛÇÝ  Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ  ïÇñ³å»ïáõÙ·ÉáõËÏáÝÓÇ  ³é³ç  ¨  Ñ»ï  Ï³ï³ñٳݠ ëáíáñ»óáõÙ, ϳñ·³å³ÑáõÃ۳ݠ ¨  ѳٳñÓ³ÏáõÃ۳ݠ ¹³ïdzñ³ÏáõÙ:
4.²ÃÉ»ïÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  /22 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – ²ÃÉ»ïÇϳÛÇ  Ó¨»ñÇ  Ý»ñϳ۳óáõÙ, í³½ù»ñ, ó³ïÏ»ñ, Ý»ïáõÙÝ»ñ: ì³½ù  ½Ç·½³·³Ó¨, í³½ù  20Ù., ѳí³ë³ñ³ã³÷ í³½ù  ÙÇÝ㨠 3ñ. Ñ»é³ó³ïÏ  ï»ÕÇó, ûÝÇëÇ  ·Ý¹³ÏÇ  Ý»ïáõÙ  Ý߳ݳϻïÇÝ: 
ÊݹÇñÝ»ñÁ – Üå³ëï»É  í³½ù»ñÇ,ó³ïÏ»ñÇ, Ý»ïáõÙÝ»ñÇ  ϳï³ñٳݠ ï»ËÝÇϳÛÇÝ, ëáíáñ»óݻɠ §ó³Íñ¦  Ù»ÏݳñÏ  ³ñ³·³í³½ùÇ  ѳٳñ: ²ñ³·³áõųÛÇÝ  ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ùß³ÏÙ³ÝÁ  Ýå³ëïáÕ  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ:


             ºññáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý  /108 ųÙ/

1.¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ  ÑÇÙáõÝùÝ»ñ /6Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ –ijٳݳϳÏÇó  ûÉÇÙådzϳ³Ý  ˳ջñáõÙ  г۠ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ  ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï»óí³ÍùÇ  Ó¨³íáñٳݠ ³Ùñ³åݹٳݠ ¨  Ùï³íáñ  ½³ñ·³óٳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²éáÕçáõÃ۳ݠ å³Ñå³ÝáõÙÁ  ¨  ³Ùñ³åݹáõÙÁ  üǽÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÙÇçáóáí:
ÊݹÇñÝ»ñÁ - üǽÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ  ¨  ͳí³ÉÁ  ûñí³  é»ÅÇÙáõÙ, ¹ñ³Ýó  ϳï³ñٳݠ ϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ  ûñ·³ÝǽÙÇ  Ý»ñ¹³ßݳϠ ½³ñ·³óٳݠ ѳٳñ: ÐǷǻݳÛÇ  ϳÝáÝÝ»ñÇ  ϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ:
2.Þ³ñų˳ջñ / ²½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ /28 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – γÙùÇ  ¹³ëïdzñ³ÏÙ³Ý, ѳٳ·áñͳÏóáõÃ۳ݠ ¨  íëï³ÑáõÃÛáõÝ  Ó¨³íáñáÕ  ˳ջñ: ֳݳãí³Í  гۻñÇ  ϳåÁ  ëåáñïÇ  Ñ»ï, ûñ·³ÝǽÙÇ  í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý  Ó¨»ñÁ:
ÊݹÇñÝ»ñÁ – ²é³íáï۳ݠ Ù³ñÙݳٳñ½áõÃÛáõÝ, üǽÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  è»ñÇ  ¨  áïù»ñÇ  ÙϳÝÝ»ñÇ  ³Ùñ³åݹٳݠ ѳٳñ: Îáñ¹ÇݳódzÛÇ  ¨  ßÝã³éáõÃ۳ݠ ×Çßï  ½áõ·³Ïóٳݠ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ:
3.سñÙݳٳñ½³Ï³Ý  í³ñÅ. /28 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – Þ³ñù, ѳßí³ñÏ, ½»ÏáõÛó,1-4 ѳßíáí  ù³ÛÉù  ï»ÕáõÙ, ³é³ç, ϳݷ³é: ¸³Ý¹³Õ  í³½ù  ¨  ³ñ³·³óáõÙ  Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ  ÁÝϳÉáõÙ  ¨  ϳï³ñáõÙ: ÀݹѳÝáõñ  ½³ñ·³óÝáÕ  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ѳٳÉÇñ, ã³÷³íáñí³Í  ϳï³ñáõÙ: лÝáõÙ  å³éϳ͠ Ó»éù»ñÇ  ͳÉáõÙ  ï³ñ³ÍáõÙ, ϳݷ  ÃdzÏÝ»ñÇ  íñ³, å³ñ³ÛÇÝ  í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³½·³ÛÇÝ  å³ñ»ñÇ  ß³ñÅáõÙÝ»ñáí:
Î³Ë – ó÷»ñ ßí»¹³Ï³Ý  å³ïÇó  ϳ٠ åïï³ÓáÕÇó:
ÊݹÇñÝ»ñÁ – ¼³ñ·³óݻɠ éÇÃÙÇ  ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, ³Ïñáµ³ïÇÏ  ¨  ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃ۳ݠ å³Ñå³Ýٳݠ ϳï³ñáõÙÁ, Ýå³ëï»É  ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ  ѳٳÏóÙ³Ý, áõß³¹ñáõÃ۳ݠ Ï»ïñáݳóٳݠ ¨  ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ѳÕóѳñ»Éáõ  ϳñáÕáõÃÛ³ÝÁ:
4.²ÃÉ»ïÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  /24 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – γñ×  ¨  »ñϳñ  ï³ñ³ÍáõÃ۳ݠ í³½ù»ñ  §µ³ñÓñ¦  Ù»ÏݳñÏÇó /20Ù,400Ù/ : ²ñ·»É³í³½ù  ¹Åí³ñ  ³Ýó³Ý»ÉÇ  ѳïí³Íáí, Ñ»é³ó³ïÏ  ï»ÕÇó  ¨  ó÷³í³½ùáí: àëïÛáõÝÝ»ñ  í»ñ, ³ç, Ó³Ë, Ñ»ï: »ÝÇëÇ  ·Ý¹³ÏÇ  Ý»ïáõÙ  /Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ/ :
ÊݹÇñÝ»ñÁ – ²Ùñ³åݹ»É  í³½ù»ñÇ, ó³ïÏ»ñÇ  ¨  Ý»ïáõÙÝ»ñÇ  ϳï³ñáõÙÁ: Ø߳ϻɠ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ, ׳ñåÏáõÃÛáõÝ, ³ñ³·³ß³ñÅáõÃÛáõÝ  ¨  ¹ÇÙ³óϳÝáõÃÛáõÝ: êáíáñ»óݻɠ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ  ѳÕóѳñáõÙ, ³ñ³·  í³½ù  ¨  í³½ù  áõÕÕáõÃÛáõÝÁ  ÏïñáõÏ  ÷áË»Éáí:


           âáññáñ¹  ¹³ë³ñ³Ý  /108 ųÙ/

        1.¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ  ÑÇÙáõÝùÝ»ñ /6Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – üǽÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»Á  áñå»ë  ûñ·³ÝǽÙÇ  Ïá÷Ù³Ý Ù»Ãá¹  ¨  ÑǷǻݳÛÇ  å³Ñå³Ýٳݠ ϳÝáÝÝ»ñÁ: ܳ˳í³ñųÝùÇ  ×Çßï   ϳï³ñٳݠ ϳÝáÝÝ»ñÁ: ijٳݳϳÏÇó  ûÉÇÙådzϳݠ ˳ջñÇ  ¹»ñÝ  áõ  Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ:
ÊݹÇñÝ»ñÁ – ä³ïÏ»ñ³óáõÙ  ϳ½Ù»É  Ïá÷ٳݠ ÑÇÙݳϳݠ ÙÇçáóÝ»ñÇ,  Ó¨»ñÇ, ³é³íáï۳ݠ Ù³ñÙݳٳñ½áõÃ۳ݠ ϳñ¨áñáõÃ۳ݠ ¨  ÏÉÇÙ³Û³÷áËáõÃ۳ݠ Ù³ëÇÝ: î»Õ»ÏáõÃÛáõÝ  ³ÝϳËáõÃÛáõÝÇó  Ñ»ïá  Ñ³Û  Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ  Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ  ûÉÇÙådzϳݠ ˳ջñÇÝ:
2.Þ³ñų˳ջñ / ²½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ /26 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – ÆÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý, íëï³ÑáõÃÛ³Ý, ϳÙùÇ  ¹ñë»íáñÙ³Ý, ÓÏïٳݠ ¨  ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ѳÕóѳñ»Éáõ  ß³ñų˳ջñ, ³½·³ÛÇÝ  ˳ջñ  ¨  ³½·³ÛÇÝ  å³ñ»ñÇ  ß³ñÅáõÙÝ»ñáí  Ë³Õ»:
ÊݹÇñÝ»ñÁ – ¼³ñ·³óݻɠ ëï»Õͳ·áñͳϳݠ ÙÇïù  ¨  ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸³ëïdzñ³Ï»É  ѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÛáõÝ, ³½ÝíáõÃÛáõÝ, ÷áËû·ÝáõÃÛáõÝ  ¨  ÁÝÏ»ñ³ëÇñáõÃÛáõÝ: àôëáõó³Ý»É  ˳ջñ  ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ  Ó¨»ñ  ¨  ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ:
3.سñÙݳٳñ½³Ï³Ý  í³ñÅ. /30 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ –̳ñ³ÛÇÝ  Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ  ϳï³ñáõÙ  ¨  ß³ñ³÷áËáõÙÝ»ñ: ¸³ñÓáõÙÝ»ñ  ß³ñÅٳݠ Ù»ç: À¼ì-Ç ÇÝùÝáõñáõÛÝ  ϳï³ñáõÙ  óáõó³¹ñٳٵ, µ»éÝí³ÍáõÃ۳ݠ ¨  ßÝã³éáõÃ۳ݠ ϳñ·³íáñáõÙ: гí³ë³ñ³ÏßéáõÃ۳ݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ù³ñ½³Ýëï³ñ³ÝÇ, Ù³ñ½³·»ñ³ÝÇ  íñ³: ¶ÉáõËÏáÝÍÇ  ³é³ç-Ñ»ï, ϳݷ  ÃdzÏÝ»ñÇÝ  §Ï³Ùáõñç¦-Ç  å³ÑáõÙ: γˠ ó÷»ñ  Ù³ñ½³å³ïÇÝ  ¨  áïù»ñÇ  90- ³ëïÇ׳ÝÇ  å³ÑáõÙ  5íñÏ.
ÊݹÇñÝ»ñÁ – Üå³ëï»É  ó³ïÏ»ñÇ  Ùß³ÏÙ³ÝÁ  ó³ïϳå³ñ³Ýáí, Ùß³Ï»É ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ  Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝ  ¨  Ïáñ¹Çݳódz, ½³ñ·³óݻɠ Éë»Éáõ, ÁÝϳɻÉáõ  Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ  ϳï³ñٳݠ   ϳñáÕáõÃÛáõÝ: ¼³ñ·³óݻɠ ׳ñåÏáõÃÛáõÝÁ, ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ  ¨  áõÅÁ:
4.²ÃÉ»ïÇϳϳݠ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  /28 Å./
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ – ì³½ù»ñ  ëñáõÝùÝ»ñÁ   Ñ»ï  ·ó»Éáí, ÍÝÏÝ»ñÁ  í»ñ  µ³ñÓñ³óÝ»Éáí, ³ñ³·³óáõÙÝ»ñ  ¹»Ùùáí  ³é³ç  ¨  Ñ»ï, ó³ïÏ»ñ  ï»ÕÇó  ½½áõÛ·  áïùáí  ¨  ó÷³í³½ùáí:
ÊݹÇñÝ»ñÁ – ¸³ëïdzñ³Ï»É  ϳÙù, Ù߳ϻɠ ³ñ³·³ß³ñÅáõÃÛáõÝ  ¨  ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ, ëáíáñ»óݻɠ ϳñ×  ï³ñ³ÍáõÃ۳ݠ í³½ù»ñÇ  ï»ËÝÇϳÛÇ  /Ù»ÏݳñÏ-í³½ù  ï³ñ³ÍáõÃ۳ݠ Ù»ç-í»ñçݳ·ÇÍ/  ÷áõÉ»ñÁ: êáíáñ»óݻɠ Ó·ï»É  ÉÇݻɠ ³Ù»Ý³³ñ³·Á, ³Ù»Ý³áõÅ»ÕÁ, ³Ù»Ý³¹ÇåáõÏÁ:


Комментариев нет:

Отправить комментарий